Asbestsaneringsbedrijven nog altijd s l o r d ig

Op locaties waar asbest verwijderd wordt, schort het nog vaak Op locaties waar asbest verwijderd wordt, schort het nog vaak aan de veiligheid voor werknemers. Dit blijkt uit het rapport Asbest 2009 / 2010. Reden voor de Arbeidsinspectie om in 2012 extra te inspecteren, fors hogere boetes op te leggen en in ernstige gevallen, bedrijven hun certificaat te ontnemen.

Veel saneringsbedrijven zijn slordig met het verwijderen van asbest. Zo blijkt uit het rapport Asbest 2009 /2010. Zo troffen inspecteurs van de Arbeidsinspectie asbest aan dat niet, of in open zakken, was verpakt of niet direct na het verwijderen was afgevoerd. Verder ontbrak het vaak aan maatregelen om te voorkomen dat er asbestvezels in de lucht komen. In 2012 krijgen bedrijven die de regels niet naleven, te maken met zwaardere sancties.

Sluipmoordenaar

Asbest is sinds 1993 verboden. Losvliegende asbestvezels kunnen in de longen komen en jaren later buikvlieskanker, asbestlongkanker en asbestose (stoflongen) veroorzaken. Jaarlijks overlijden meer dan 700 mensen als gevolg van het inademen van asbestvezels in het verleden. Dat is meer dan het jaarlijkse aantal verkeersslachtoffers. Het materiaal werd in de vorige eeuw veel gebruikt, want het is sterk, slijtvast, isolerend en goedkoop. In oude gebouwen, plafonds of tussenmuurtjes zit soms nog steeds asbest. Zolang er niets mee gebeurt hoeft dit niet schadelijk te zijn. De problemen ontstaan als het verwijderd moet worden. Het verwijderen van asbest is kostbaar en mag alleen uitgevoerd worden door gecertificeerde bedrijven. In Nederland houden ongeveer 400 gecertificeerde bedrijven zich bezig met het verwijderen van asbest. Voor zo’n 200 van deze bedrijven is dit slechts één van de activiteiten de ze uitvoeren; vaak zijn zij ook een gewoon sloopbedrijf. Voor de andere bedrijven is het verwijderen van asbest hun enige activiteit. Slechts een kleine minderheid van alle bedrijven is aangesloten bij een brancheorganisatie. Deze bedrijven zijn daarom voor de arbeidsinspectie niet of nauwelijks collectief aanspreekbaar.

Nog steeds veel gesjoemel

In 2007 en 2008 moesten 280 bedrijven voor de rechter verschijnen omdat zij de kankerverwekkende stof niet veilig hadden afgevoerd. Ook nu nog blijken veel van gecertificeerde asbestverwijderingsbedrijven zich niet aan de regels te houden. Het Inspectierapport Asbest 2009/2010 laat zien dat er in die periode bij 55% van de saneringsprojecten sprake was van overtredingen. In ongeveer 19% van de gevallen werd een boete opgelegd, een proces-verbaal uitgeschreven of moesten de werkzaamheden worden stilgelegd. De Arbeidsinspectie verhoogt de komende tijd het toezicht op de sector. Daarbij werkt zij nauw samen met de andere toezichthouders, zoals de certificerende instellingen, de Inspectie Leefomgeving enTransport (voorheen de VROM-Inspectie), provincies, gemeenten en het KLPD. Met de certificerende instellingen wisselt de Arbeidsinspectie informatie uit zodat die zo nodig certificaten kunnen intrekken. Door een recente aanscherping van de regels en straffen zullen bedrijven voortaan veel sneller hun certificaat kunnen verliezen.

Strengere regels

Het certificeringsysteem, en de toezicht daarop, hebben er dus niet voor kunnen zorgen dat de asbestsanering altijd veilig gebeurt. Per 1 februari 2012 zijn daarom nieuwe, strengere, certificatieregels vastgesteld. Rense Weide, woordvoerder van de Arbeidsinspectie laat weten dat er fors hogere boetes worden opgelegd bij overtredingen. Naast een verscherpt handhavingsbeleid gaat de Arbeidsinspectie structureel informatie uitwisselen met de certificerende instellingen, de VROM-inspectie, gemeenten en het Korps Landelijke Politiediensten. Ook worden digitale hulpmiddelen, zoals het Landelijk Asbest Volgsysteem (LAVS), verder ontwikkeld. Dit systeem zal de asbestketen, met alle acties van de onder certificatieverplichtingen vallende asbestverwijderingsbedrijven, digitaal in kaart gaan brengen.

Asbest en BHV

Op het in aanraking komen met asbest wordt nog steeds weleens laconiek gereageerd. Inmiddels weten we dat de gevolgen hiervan na enkele tientallen jaren zich openbaren, en in veel gevallen tot een ongeneeslijke vorm van kanker leiden. Als in een bedrijf asbest wordt verwijderd moeten Arbo- en BHV-functionarissen alert zijn. Is het bedrijf dat de opdracht heeft gekregen gecertificeerd? Wordt gewerkt met voldoende beschermingsmiddelen? Is de plaats van het object voldoende stofvrij afgeschermd? Bij twijfel of alles wel goed geregeld is, aarzel dan niet om de Arbeidsinspectie in te schakelen!

Related posts