Apps, want een smartphone kan meer dan bellen

Apps bij het hulpverlenen Natuurlijk gaat u eerst aan de slag en belt u in acute nood 112. Toch kan, ook voor ervaren hulpverleners, een app net dat steuntje in de rug zijn. Ook voor vervolglessen zijn apps een waardevolle toevoeging, de cursisten kunnen met de app zelf aan de slag terwijl de instructeur her en der de spreekwoordelijke puntjes op de i zet. Rode Kruis De app van het Rode Kruis beschrijft duidelijk wat u moet doen bij bijna 100 ongelukken. U kunt bovendien opzoeken wat er in een…

Lees verder

De Strategische Agenda, Continuïteit van de samenleving

Begin 2016 is de Handreiking ‘De Veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen voor veiligheidsregio’s en vitale partners’ gereedgekomen. Via interregionale netwerken tussen de veiligheidsregio’s en vitale partners wordt geïnventariseerd aan welke landelijk onderwerpen behoefte is. Dit moet leiden tot een nationaal actieplan. Op 16 mei 2014 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vast. Hierin zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting door crisis-en risicobeheersing te versterken. Hiervoor zijn zes projecten ingericht. Op 12 juni 2015 heeft het…

Lees verder

kengetallen BHV

Wij zijn op zoek naar kengetallen voor het ont­ruimen van niet zelfredzame personen in een verpleeghuis. Hoeveel tijd en hoeveel personeel hebben we nodig om een niet-zelfredzaam per­soon uit zijn kamer te halen en vervolgens via de trap naar beneden te krijgen en hem/haar in veiligheid te brengen? ? Ik ben benieuwd wat uw ervaringen hierin zijn. Onze ervaring is dat het ontruimen van een zorgfunctie veel discus­sie met de brandweer oplevert en dat dit vaak een stroef proces is.

Lees verder

Help! Alarm gaat af in kinderdagverblijf

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid in kinder­dagverblijven in Nederland. Uit een onderzoek in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de aandacht voor brandveiligheid te gering is en dat er brand­gevaarlijk materiaal wordt gebruikt of materialen die een obstakel kunnen zijn bij een calamiteit. Uit een bestand van circa vierduizend adressen zijn verspreid over het land 29 kinderdagverblijven bezocht. Meer dan de helft van de loca­ties heeft geen beleid om brandveiligheidsrisico’s te vermin­deren door de keuze van meubilair, stoffering en versiering.

Lees verder

Dagboek van een instructeur

Humor is een belangrijk onderdeel van een geslaagde les. Natuurlijk komen cursisten naar een les om er iets nieuws te leren of zaken die in het verleden geleerd zijn op te halen en te verdiepen. Maar voor een goed leerproces is het noodzakelijk dat iedereen – cursisten zo­wel als docent – zich op zijn gemak en veilig voelt. Immers als je bang bent voor negatieve kritiek of om “af” te gaan, zal het leerrendement niet heel erg hoog zijn. Alleen in een sfeer van gezamenlijkheid en vertrouwen kan je werkelijk…

Lees verder

Mogen vrijwilligers in het dorpshuis aanwezig zijn zonder BHV?

In principe geldt de Arbowet alleen als er een werkgever-werknemer relatie is. I n de Arbowet artikel 15 wordt als derde taak beschreven het evacueren en ontruimen van werknemers en alle aanwezigen. Het maakt niet uit o f de aanwezigen daar vrijwillig of op wat voor een titel ook in huis zijn. In geval van een calamiteit moet er dus iemand zijn die deze taak uit kan voeren. Dat hoeft niet per se een breed opgeleide BHV’er te zijn. Je kunt daar ook iemand voor aanwijzen die op locatie instructie…

Lees verder

Wat maakt koolmonoxide eigenlijk zo gevaarlijk?

Koolmonoxide (CO) is een onzichtbaar giftig en reukloos gas. Koolstofmonoxide ontstaat bij brand en/of bij een onvolledige verbranding en onvoldoende ventilatie. Bij inademing worden door de rode bloedlichaampjes koolmonoxidedeeltjes geabsorbeerd, zodat er geen plaats meer is voor zuurstof. Het gevolg: zuurstofgebrek in het lichaam, in eerste instantie in de hersenen, wat leidt tot verminderd bewustzijn en bewusteloosheid. Al snel zullen ook het hart, longen, nieren en de lever te kampen krijgen met dit zuurstofgebrek, met ernstige gevolgen. Mensen kunnen door koolmonoxide snel overlijden. Hoe herken je een koolmonoxide vergiftiging? Kortademigheid…

Lees verder