Zorg altijd voor goedgekeurde apparaten en hulpmaterialen.

Themakatern: vakantieleed Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften die op de gasflessen en -apparatuur staan zorgvuldig door. Komt u er niet uit? Schakel dan een vakman in. Ga niet experimenteren. Zorg dat rubberslangen en andere hulpstukken niet ouder zijn dan twee jaar, door uitdroging, kunnen scheurtjes in een slang komen, met als gevolg een gaslekkage. Enkele tips voor veilig gebruik Barbecue of vuurkorf • Zorg, zowel in uw eigen tuin als op een camping er altijd voor dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat en dat spelende kinderen of…

Lees verder

De bedreigde hulpverlener

Bart van Walderveen Met enige regelmaat lees ik in de krant dat hulpverleners worden lastiggevallen door het publiek. Of zelfs worden bedreigd of mishandeld. Dat, terwijl ze bezig zijn hulp te verlenen aan iemand die in een acute noodsituatie verkeert. Dat is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Met ingang van I januari 2015 is de strafwetgeving (artikel 67a, vierde lid, Wetboek van strafvordering) aangescherpt. Dit wetsartikel noemt een reeks strafbare feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechter mag besluiten dat een verdachte in voorlopige hechtenis mag…

Lees verder

Grensoverschrijdende hulpverlening bij calamiteiten

Adri van Vliet (RHB) Een Nederlandse brandweerploeg was in 2008 op de terugweg naar de kazerne nadat men een brand had geblust. O m redenen ging men op de terugweg over de Duitse autobaan. Daar was juist een ongeluk gebeurd. De bevelvoerder van de brandweer nam direct initiatief, alarmeerde Duitse hulpdiensten en begon met de hulpverlening. In 2008 bestonden er voor de brandweer nog geen p r o t o collen voor de hulpverlening over de grens. Het ongeval belette de brandweer gelukkig niet om op een pragmatische wijze hulp…

Lees verder

Ontruimen in een zorginstelling

NVB Een ontruiming in uw bedrijf, iedereen kan er een keer mee te maken krijgen. Bent u werkzaam in een kantoorpand, dan is het ontruimen over het algemeen niet heel moeilijk, vooropgesteld dat alle werkzame mensen zelfredzaam zijn. In zorginstellingen wordt dit toch al snel een heel ander verhaal. In dit artikel kunt u enkele tips en trucs vinden waarmee u rekening dient te houden bij een ontruiming. Vluchtroute De vluchtroute is de veiligste en kortste route, die via gangen, galerijen, trappen en andere ruimten leidt naar een veilige plaats.…

Lees verder

Gelijkwaardige oplossingen uit de BlO-mix bepalen BHV-organisatie

In de Nota van Toelichting van de Arbowet wordt de risico-inventarisatie en evaluatie het uitgangspunt genoemd voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van de Bedrijfshulpverleners. Tot 2007 is in de Arbowet de rekenregel gebruikt, dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. De wetgever heeft zich met de invoering van de Arbowet 2007 gerealiseerd, dat in de praktijk de l:50-regel te absoluut werd toegepast. Het begrip ’ten minste’ werd nogal eens over het hoofd gezien. Sinds 2007 geeft de…

Lees verder

Regelmatig wordt de vraag gesteld of en wanneer een vrijwillige hulpverlener niet mag/moet overgaan tot reanimeren. Hoewel deze vraag al vaker is gesteld en beantwoord geven wij een overzicht. Uitgangspunt is: reanimeren en zo snel mogelijk starten. Slechts in een aantal situaties dient reanimeren achterwege te blijven. Een bekend voorbeeld is de niet-reanimerenverklaring en de penning met dezelfde boodschap. Ook wordt ingegaan op de juridische gevolgen van wel/niet-reanimeren. Achtergrond Volgens informatie van de Hartstichting worden er elke week 300 mensen getroffen door een hartstilstand buiten het ziekenhuis, meestal thuis. De…

Lees verder

Efficiënte bedrijfshulpverleningsorganisatie Reiner de Graafziekenhuis

Het in 2015 nieuw opgeleverde Reinier de Graafziekenhuis in Delft is, gemeten aan de hand van de criteria die MVO Nederland hanteert, op dit moment het meest duurzame ziekenhuis van Nederland. Nieuwbouw In de nieuwbouw is gebruikgemaakt van de laatste bouwkundige en installatietechnische inzichten om het energieverbruik dat nodig is voor verwarming, koeling en verlichting tot vrijwel nul te reduceren. Ook op het gebied van brandveiligheid is gebruikgemaakt van alle nieuwe vindingen, zoals de in het gehele gebouw aanwezige watermistinstallatie. Hierdoor zijn de risico’s voor patiënten, personeel en bezoekers tot…

Lees verder

De Strategische Agenda, Continuïteit van de samenleving

Begin 2016 is de Handreiking ‘De Veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen voor veiligheidsregio’s en vitale partners’ gereedgekomen. Via interregionale netwerken tussen de veiligheidsregio’s en vitale partners wordt geïnventariseerd aan welke landelijk onderwerpen behoefte is. Dit moet leiden tot een nationaal actieplan. Op 16 mei 2014 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vast. Hierin zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting door crisis-en risicobeheersing te versterken. Hiervoor zijn zes projecten ingericht. Op 12 juni 2015 heeft het…

Lees verder

GRIP-regeling uitgebreid – Veiligheidsregio’s hebben twee fasen toegevoegd

Adri van Vliet (RHB) De tijd dat de b r a n d w e e r zelf allerlei c a l a m i t e i t e n zelfstandig probeerde t e bestrijden ligt al ver a c h t e r ons. H e t is nu gebruikelijk o m bij grootschalige incidenten op t e schalen binnen de zogenoemde GRIP-structuur. Sinds 2013 is d e z e regeling m e t t w e e fases uitgebreid, die de organisatie regelt bij bovenregionale incidenten. Bij…

Lees verder

Help! Alarm gaat af in kinderdagverblijf

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid in kinder­dagverblijven in Nederland. Uit een onderzoek in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de aandacht voor brandveiligheid te gering is en dat er brand­gevaarlijk materiaal wordt gebruikt of materialen die een obstakel kunnen zijn bij een calamiteit. Uit een bestand van circa vierduizend adressen zijn verspreid over het land 29 kinderdagverblijven bezocht. Meer dan de helft van de loca­ties heeft geen beleid om brandveiligheidsrisico’s te vermin­deren door de keuze van meubilair, stoffering en versiering.

Lees verder