Zorg altijd voor goedgekeurde apparaten en hulpmaterialen.

Themakatern: vakantieleed Lees de gebruiksaanwijzing en de veiligheidsvoorschriften die op de gasflessen en -apparatuur staan zorgvuldig door. Komt u er niet uit? Schakel dan een vakman in. Ga niet experimenteren. Zorg dat rubberslangen en andere hulpstukken niet ouder zijn dan twee jaar, door uitdroging, kunnen scheurtjes in een slang komen, met als gevolg een gaslekkage. Enkele tips voor veilig gebruik Barbecue of vuurkorf • Zorg, zowel in uw eigen tuin als op een camping er altijd voor dat de barbecue op een vlakke ondergrond staat en dat spelende kinderen of…

Lees verder

De bedreigde hulpverlener

Bart van Walderveen Met enige regelmaat lees ik in de krant dat hulpverleners worden lastiggevallen door het publiek. Of zelfs worden bedreigd of mishandeld. Dat, terwijl ze bezig zijn hulp te verlenen aan iemand die in een acute noodsituatie verkeert. Dat is ook in politiek Den Haag niet onopgemerkt gebleven. Met ingang van I januari 2015 is de strafwetgeving (artikel 67a, vierde lid, Wetboek van strafvordering) aangescherpt. Dit wetsartikel noemt een reeks strafbare feiten en omstandigheden op grond waarvan de rechter mag besluiten dat een verdachte in voorlopige hechtenis mag…

Lees verder

Grensoverschrijdende hulpverlening bij calamiteiten

Adri van Vliet (RHB) Een Nederlandse brandweerploeg was in 2008 op de terugweg naar de kazerne nadat men een brand had geblust. O m redenen ging men op de terugweg over de Duitse autobaan. Daar was juist een ongeluk gebeurd. De bevelvoerder van de brandweer nam direct initiatief, alarmeerde Duitse hulpdiensten en begon met de hulpverlening. In 2008 bestonden er voor de brandweer nog geen p r o t o collen voor de hulpverlening over de grens. Het ongeval belette de brandweer gelukkig niet om op een pragmatische wijze hulp…

Lees verder

GRIP-regeling uitgebreid – Veiligheidsregio’s hebben twee fasen toegevoegd

Adri van Vliet (RHB) De tijd dat de b r a n d w e e r zelf allerlei c a l a m i t e i t e n zelfstandig probeerde t e bestrijden ligt al ver a c h t e r ons. H e t is nu gebruikelijk o m bij grootschalige incidenten op t e schalen binnen de zogenoemde GRIP-structuur. Sinds 2013 is d e z e regeling m e t t w e e fases uitgebreid, die de organisatie regelt bij bovenregionale incidenten. Bij…

Lees verder