Crisis beïnvloedt BHV

Nu bedrijven last krijgen van de recessie is de eerste actie om te kijken of er bespaard kan worden op de uitgavenkant. Alle bedrijfsonderdelen worden geanalyseerd, en dus ook de bedrijfshulpverleningsdienst.
Tegenover de NOS verklaart de directeur van het NIBHV dat het personeel steeds minder wordt getraind om op te treden bij calamiteiten. Zowel het aantal personeelsleden dat wordt getraind neemt af, als het aantal herhalingscursussen aan bhv’ers. Dit signaal wordt bevestigd door de opleidingsbedrijven voor de bedrijfshulpverlening. In een eerder stadium heeft onze Federatie NVB in diverse artikelen, naar aanleiding van ernstige calamiteiten, geschreven dat vanwege de economische recessie het gevaar bestaat dat dit gevolgen krijgt voor de geoefendheid en daardoor deskundige inzet van bedrijfshulpverleners.
De Stichting Bedrijfshulpverlening Nederland heeft dit jaar een aantal MKB’s gevraagd naar de bezetting van hun BHV over de afgelopen jaren. Uit dit onderzoek blijkt dat de recessie wel degelijk gevolgen heeft voor het aantal goed opgeleide BHV’ers op de werkvloer.

Alle BHV’ers verdwenen
De resultaten van het onderzoek zijn, hoewel niet echt verrassend, weinig hoopvol voor de ontwikkeling van de BHV. Het grootste gedeelte van de bedrijven zegt nu minder BHV’ers in dienst te hebben dan enige jaren geleden, en bij één op de tien bedrijven zijn zelfs alle BHV’ers verdwenen. Een andere trend is dat BHV’ers niet meer worden vervangen als ze ontslag nemen. Op deze wijze wordt de BHV-organisatie langs natuurlijke weg afgebouwd.
Verder blijkt uit het onderzoek ook dat het merendeel van de bedrijven heeft gesneden in de BHV-budgetten, waardoor er minder geld beschikbaar is voor opleidingen, herhalingslessen en oefeningen. Een ontwikkeling die ons zorgen moet baren, te meer omdat hierdoor de veiligheid op de werkvloer direct wordt bedreigd. Zeker gezien de opmerkingen van werkgevers dat zij de BHV niet belangrijk vinden, maar ook omdat zij toch niet worden gecontroleerd. Sylvester Bennema, directeur van Crisicom Crisismanagement en bedrijfshulpverlening zegt dat BHV’ers het verschil kunnen maken tussen leven en dood. Dit is binnen de bedrijfshulpverlening algemeen bekend, en als het goed is moeten opleidingen, trainingen en oefeningen hierop worden afgestemd.

Minder regels
Volgens de Arbowet moet ieder bedrijf zorgen voor goede en veilige werkomstandigheden, zodat de gezondheid van het personeel en bezoekers zo goed mogelijk gewaarborgd is. Om uitvoering te geven aan de wet moeten er voldoende goed opgeleide, en goed uitgeruste bedrijfshulpverleners aanwezig zijn. Tot 1 januari 2010 waren er beleidsregels voor de bedrijfshulpverlening. Daarin waren veel voorschriften opgenomen waaraan een bedrijfshulpverleningsorganisatie moest voldoen.
Deze beleidsregels zijn nu vervangen door arbeidscatalogie voor ieder bedrijf of iedere sector. De overheid heeft gezorgd voor een wettelijk kader met zo min mogelijk regels en administratieve lasten. De verantwoordelijkheid is verlegd naar werkgevers en werknemers, die gezamenlijk in de Arbocatalogus afspraken moesten maken over veilige en gezonde arbeidsomstandigheden. Omdat het uitgangspunt is geweest dat werkgevers en werknemers in een branche goed in staat waren om een professionele arbeidscatalogus op te stellen werd de catalogus niet uitgebreid getoetst. De in het verleden hanteerde norm van één bedrijfshulpverlener op vijftig personeelsleden geldt ook niet meer, evenals de min- of meer verplichte herhalingslessen van één keer per jaar om het BH V-diploma geldig te houden. Eigenlijk is er over opleidingen en herhalingslessen en oefeningen niets geregeld, behalve de ontruimingsoefening.
Het enige wat over opleidingen staat vermeldt is dat de inhoud van zodanige kwaliteit moet zijn welke voldoende is om de BHV-taken naar behoren uit te kunnen voeren. Alle andere regels en regeltjes zijn vastgesteld door opleidingsinstituten, maar die hebben geen enkele wettige status. Met andere woorden, de werkgevers hebben weinig last van wettelijke voorschriften als zij, al- of niet gedwongen door de recessie, het budget voor BHV drastisch verminderen.

BHV-bewustzijn
Jaarlijks worden er 250.000 personen gewond door bedrijfsongevallen. 750 daarvan belanden in een ziekenhuis en 18 personen komen te overlijden. Goede bedrijfshulpverleningsdienst kan in belangrijke mate bijdragen om het aantal ongevallen terug te dringen en om de schade te beperken. BHV-bewustzijn is een begrip dat in veel ondernemingen weinig erkenning genoot. Nu, met de recessie, heeft dit helemaal geen prioriteit. Het onderzoek bij de MKB-bedrijven toont aan dat de terugtredende overheid voor de BHV een ongunstige ontwikkeling is. BHV is maatwerk. Met deze gedachte is niets mis. Maar ontbreekt voldoende regelgeving en, ook belangrijk, effectieve controle, dan krijgt BHV niet de aandacht die het eigenlijk moet hebben.
De afgelopen jaren werd bij diverse grote calamiteiten door onderzoekcommissies vastgesteld dat vanwege ondeskundigheid van bedrijfshulpverleners het aantal slachtoffers onnodig groot was. In tijden van economische terugval bezuinigen op de BHV is daarom geen goed idee. Voorzichtig klinken hier en daar geluiden dat de zo geprezen marktwerking toch niet heeft gebracht wat er mee werd beoogd. De kwaliteit van de bedrijfshulpverlening in Nederland is er de laatste jaren in ieder geval niet beter op geworden.

Bevindingen uit het onderzoek zijn na te lezen via www.stibened.nl

Adri van Vliet (RHB)

Related posts