Gelijkwaardige oplossingen uit de BlO-mix bepalen BHV-organisatie

In de Nota van Toelichting van de Arbowet wordt de risico-inventarisatie en evaluatie het uitgangspunt genoemd voor het vaststellen van het aantal en de deskundigheid van de Bedrijfshulpverleners.

Tot 2007 is in de Arbowet de rekenregel gebruikt, dat het aantal BHV’ers ten minste 1:50 van het aantal werknemers en andere aanwezigen moest zijn. De wetgever heeft zich met de invoering van de Arbowet 2007 gerealiseerd, dat in de praktijk de l:50-regel te absoluut werd toegepast. Het begrip ’ten minste’ werd nogal eens over het hoofd gezien. Sinds 2007 geeft de wetgever in de Nota van Toelichting op de Arbowet uitdrukkelijk aan dat de l:50-regel definitief geschrapt is en dat op basis van de RI&E het juiste aantal en de deskundigheid van BHV’ers moet worden vastgesteld. Er zullen zoveel bedrijfshulpverleners moeten worden aangewezen en opgeleid zodat, rekening houdend met ziekte, vakanties of ploegendiensten er op elk moment voldoende hulpverleners binnen het bedrijf aanwezig zijn.

Zelfredzaamheid
Maatschappelijke ontwikkelingen maken dat bedrijven hun eigen verantwoordelijkheid meer dan voorheen vorm moeten geven. De overheid geeft aan niet meer alles te kunnen doen en verplaatst de verantwoordelijkheid richting private sector. Meer en meer wordt de aandacht gericht op zelfredzaamheid. Bij bedrijven speelt BHV daarin een belangrijke rol.

Keuzevrijheid volgens Bouwbesluit 2012
Beheersmaatregelen die uit de risicoanalyse en het vaststellen van de maatgevende scenario’s volgen, kunnen worden onderverdeeld in drie categorieën:

  • bouwkundig;
  • installatietechnisch;
  • organisatorisch.

Een BHV-organisatie kan meer of minder
uitgebreid zijn, afhankelijk van de risico’s en daarop genomen maatregelen. Bouwkundige maatregelen zoals bijvoorbeeld brandcompartimentering, brandvertragende constructies en installatietechnische maatregelen zoals bijvoorbeeld brandmeldinstallaties, en automatische blusinstallaties, vormen een balans met de te nemen organisatorische maatregelen waarin de BHV vormgegeven wordt. Het principe van gelijkwaardigheid is hierbij van belang. In het huidige denken is de organisatorische component er niet uitsluitend meer om restrisico’s op te vangen die overblijven na invulling van de bouwkundige en installatietechnische voorzieningen.

BlO-mix
De B, I en O componenten worden in het Bouwbesluit 2012, als gelijkwaardig beschouwd. Dit levert voor bedrijven keuzevrijheid op, omdat je maatregelen kunt verschuiven in de BlO-mix. Ook voorkomt dit dat eenzijdig aan een BHV-organisatie eisen worden gesteld, die bedrijfseconomisch niet altijd zijn vol te houden. Uiteraard is dan compensatie met andere maatregelen (B en I) wel noodzakelijk. Anders gezegd, door te verschuiven naar preventieve maatregen (B en I) komt het Organisatorisch zwaartepunt niet meer alleen te liggen op repressie. Naarmate het zwaartepunt verschuift van preventie naar repressie zal ook de schade bij een calamiteit groter zijn. Ook zal de BHV-organisatie dan groter en deskundiger moeten worden.

Gelijkwaardigheidsbeginsel
Door het toepassen van een keuze tussen B, I en O maatregelen uit het oogpunt van gelijkwaardigheid kan er een bedrijfseconomische keuze gemaakt worden tussen verschillende soorten maatregelen (Bouwkundig, Installatietechnisch of Organisatorisch). De zwaarte van de maatregelen zal afhangen van het resultaat van de risicoanalyses. Er dient een zekere balans te zijn tussen B, I en O. Compartimentering heeft bijvoorbeeld een grens, net zoals de maximale omvang van de BHVorganisatie. Indien er Bouwkundig onvolkomenheden zijn, dan dient het gecompenseerd te worden met Installatietechnische en/of Organisatorische maatregelen. Dit vereist wel afstemming met het bevoegde gezag, in dit geval gemeente en brandweer omtrent de gelijkwaardigheid van de te nemen beheersmaatregelen. Daarnaast wordt voorkomen dat een bepaald risico wordt afgedekt door een onnodige stapeling van maatregelen. Hoog niveau waar nodig en nominaal waar kan.

Voorbeeld
In een gebouw dat gecompartimenteerd is en waar in alle werkruimten sprinklers zijn aangebracht, zal het nauwelijks voorkomen, dat de BHV branden moet bestrijden. Het ontruimen bij branden is dan de belangrijkste BHV-taak geworden. Door compartimentering toe te passen zal de impact van een brand beperkt blijven.

Frits Schut

 

Referentie
Praktijkboek BHV, ISBN 9789490100445
€56,18 inclusief btw, exclusief verzendkosten
€ 47,75 ledenprijs inclusief btw, exclusief verzendkosten.

Related posts