Mogen vrijwilligers in het dorpshuis aanwezig zijn zonder BHV?

In principe geldt de Arbowet alleen als er een werkgever-werknemer relatie is. I n de Arbowet artikel 15 wordt als derde taak beschreven het evacueren en ontruimen van werknemers en alle aanwezigen. Het maakt niet uit o f de aanwezigen daar vrijwillig of op wat voor een titel ook in huis zijn. In geval van een calamiteit moet er dus iemand zijn die deze taak uit kan voeren. Dat hoeft niet per se een breed opgeleide BHV’er te zijn. Je kunt daar ook iemand voor aanwijzen die op locatie instructie in evacueren heeft gehad.
Hoewel vrijwilligers buiten de werkingssfeer van de Arbowet vallen, moet het bestuur van het dorpshuis er wel rekening mee houden dat zij een zorgplicht hebben. Volgens het Burgerlijk Wetboek kunnen ze aansprakelijk worden gesteld als ongevallen nare gevolgen voor de gebruikers hebben. In dat kader past dat het bestuur nagedacht moet hebben hoe zijn met deze zorgplicht om gaan door bijvoorbeeld een gebruikersprotocol op te zetten.

Related posts