Nieuwe veiligheidssymbolen ISO 7010

Vorig jaar is er op internationaal, Europees en nationaal ni­veau één norm voor veiligheidssymbolen ontwikkeld. Deze internationale norm, de ISO 7010 Registered safety signs, is door het Europese normalisatie-instituut CEN overgenomen als Europese norm. Dit heeft ook gevolgen voor Nederland.

De omschrijving van de nieuwe norm luidt officieel: Grafische symbolen – Veiligheidskleuren en -tekens – Geregistreerde veiligheidstekens. Naast de pictogrammen voor vluchtrouteaanduiding bevat deze norm een veelheid van veiligheids- symbolen. Er zullen dus veel meer veiligheidssymbolen gaan verande- ren, zoals bijvoorbeeld die voor de brandblussers.

Vanuit de internationale commissie ISO TC 145/SC2 Graphical symbols – Safety identification, signs, shapes, symbols and colours is er al jaren gelobbyd bij de Europese commissie én CEN om de aanpassing door te voeren, vooral omdat er tot op heden per land verschillen zijn in pictogrammen. Middels een versnelde procedure is de ISO 2011 zonder enige wijziging over- genomen door CEN 23 juni 2012. Dit houdt in dat de NEN, als CEN gebonden lid, deze Europese norm de status moet geven van een nationale norm. Aangezien normen niet met elkaar strijdig mogen zijn, moeten nationale normen waarbij dit het geval is worden ingetrokken óf, indien het een andere toepassing betreft, worden gewijzigd. (zie het overzicht in het kader bij de tekst). De NEN heeft hiervoor tot het begin van dit jaar de tijd gekregen. De Europese richtlijn 92/58/EEG wordt gewijzigd en gaat verwijzen naar deze norm.

Overigens mogen zaken die niet in Europese normen geregeld zijn door de NEN in nationale normen worden beschreven. Door het her- zien van de normen gaan deze ook beter aansluiten op de eisen van het Bouwbesluit. In het Bouwbesluit wordt daarom ook de verwijzing naar normen geactualiseerd.

Gevolgen Nederlandse normen

In Nederland zijn de volgende normen (gedeeltelijk) in strijd met NEN-EN-ISO 7010:

  • NEN 3011 ‘Veiligheidskleuren en -tekens in de werkomgeving en in de openbare ruimte’. Deze norm wordt herzien. Nagenoeg alle symbolen hieruit zijn te vinden in NEN-EN-ISO 7010. De herziene NEN 3011 zal, naast ontwerprichtlijnen en informatie over toepassing, alleen nog symbolen bevatten waarin NEN-EN-ISO 7010 niet voorziet.
  • NEN 1414 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op ontruimings- en aanvalsplat- tegronden’ Deze norm wordt herzien. De huidige norm krijgt, tot de norm geheel is herzien, een wijzigingsblad met de ingetrokken symbolen; opgenomen in NEN-EN-ISO 7010.
  • NEN 1413 ‘Symbolen voor veiligheidsvoorzieningen op bouwkundige tekeningen en in schemàs’ wordt op enkele punten herzien. Deze symbolen maken onderdeel uit van de aanvraag van omgevingsver-gunningen, volgens de indie- ningsvereisten opgenomen in de Ministeriële regeling omge- vingsrecht (Mor). Er komt een wijzigingsblad voor degenen die deze norm al hebben aan- geschaft. Daarop is inzichtelijk welke symbolen en referenties zijn gewijzigd. Ook wordt er een herziene versie gepubli- ceerd.
  • NEN 6088 ‘Brandveiligheid van gebouwen, vluchtwegaandui-ding, eigenschappen en bepa -lingsmethoden’ is eind januari 2013 ingetrokken. Op de web­site www.nen.nl is opgenomen dat deze zal samengaan met de herziene versie van NEN 3011.

Invoering

De NEN-EN-ISO 7010: 2012 is in september van 2012 gepubliceerd. De nieuwe pictogrammen kunnen dus al worden toegepast. Dit bete­kent niet dat we vanaf nu massaal alle pictogrammen moeten vervan­gen. Dat is niet realistisch en ook niet nodig. In bestaande situaties kunnen de oude pictogrammen worden gehandhaafd en ook bij kleine wijzigingen aan bestaande systemen kunnen deze nog prima dienst blijven doen. U dient er wel altijd voor te zorgen dat de gebruik­te pictogrammen in een gebouw uniform zijn en dat niet de oude en nieuwe varianten door elkaar worden gebruikt. Uiteindelijk is het de bedoeling dat het nieuwe pic­togram in Nederland de standaard wordt. In Engeland en Duitsland lopen ze hier enkele jaren op ons voor en zie je dit geleidelijk aan ook gebeuren.

NEN 6088

In het kader van de ISO 7010 zijn de pictogramnorm voor vlucht­routeaanduiding, de NEN 6088, in januari door ons Nederlandse Normalisatie-instituut ingetrokken. De Nederlandse Vereniging van Fabrikanten van Noodverlichting (NVFN) onderschrijft het belang van internationale harmonisatie. Voor de meeste grafische symbolen zal verwezen worden naar de ISO 7010. De nieuwe pictogrammen worden opgenomen in de herziene NEN 3011. Meer informatie over ISO 7010 is na te lezen op de web­site van de NEN. Daar kunnen de nieuwe normen en wijzigingsbla­den ook besteld worden.

Adri van Vliet (RHB)

 

Related posts