Ontruimingsplattegrond

V r a a g : Is het verplicht om op een ontruimingsplattegrond met pictogrammen aan te geven waar bijvoorbeeld verbandtrommels o f A E D te vinden zijn?

A n t w o o r d : De N E N 812 is de opvolger van de serie N TA 8112 en gaat n u v o l l e d i g over o n t r u i m e n . Nog dit jaar w i l de normcommissie Bedrijfshulpverlening een nieuwe N E N 8112 uitbrengen, die de samenvoeging wordt van de N E N 4000 en de huidige N E N 8112. De normcommissie is momenteel d r u k bezig met het i n r i c h t e n van een Toolbox bij de N E N 8112, waarin voorbeelden worden opgenomen uit de B H V – p r a k t i j k. Daarin wordt ongetwijfeld o o k aandacht besteed aan o n t r u i m p l a n n e n en alles wat daarbij hoort. De N E N 1414 wordt o o k aangepast, maar dan aan de symbolen die i n de N E N EN ISO 7010 worden gebruikt en sinds begin 2013 is ingevoerd. Dat betekent dat allerlei p i c t o grammen f l i n k moeten worden aangepast. Zie daarvoor ook dit artikel over ISO 7010 i n het vorige nummer van het Hulpverleners Magazine.

In de NEN 1414 worden drie typen plattegronden genoemd:

  • De ontruimplattegrond,
  • De aanvalsplattegrond,
  • De veiligheidsplattegrond.

De ontruimplattegrond is gedefinieerd als informatiebron voor de aanwezigen in een gebouw over de vluchtmogelijkheden. Volgens de NEN 1414 moeten daarop de volgende gegevens ten minste moet zijn opgenomen:

  • Alle relevante (nood)uitgangen,
  • Vluchtroutes,
  • De locatie van elementaire brandbestrijdingsmiddelen als handbrandmelders en brandbestrijdingsmiddelen.

Bij voorkeur worden de locaties van de verzamelplaatsen ook op de ontruimplattegrond aangegeven. Juist omdat een ontruimplattegrond dient om mensen snel naar een veilige plaats te laten vluchten, moeten er zo min mogelijk andere gegevens op de plattegrond worden opgenomen. Allerlei pictogrammen die dienen ter aanduiding van b.v. EHBO-voorzieningen, afsluiters van gas, water en licht, opslagplaatsen van gevaarlijke stoffen enz. horen niet op een ontruimplan thuis, maar kunnen wel opgenomen worden in een aanvalsplattegrond. Aanvalsplattegronden hebben dan ook een heel andere functie. Ze moeten de overheidsbrandweer en andere hulpverleningsdiensten voorzien van informatie. Doorgaans zullen deze aanvalsplattegronden al in het bezit zijn van de brandweer en worden ze daarnaast opgeslagen in voor de brandweer toegankelijke kastjes bij brandweeringangen van een gebouw.

Related posts