Grensoverschrijdende hulpverlening bij calamiteiten

Adri van Vliet (RHB) Een Nederlandse brandweerploeg was in 2008 op de terugweg naar de kazerne nadat men een brand had geblust. O m redenen ging men op de terugweg over de Duitse autobaan. Daar was juist een ongeluk gebeurd. De bevelvoerder van de brandweer nam direct initiatief, alarmeerde Duitse hulpdiensten en begon met de hulpverlening. In 2008 bestonden er voor de brandweer nog geen p r o t o collen voor de hulpverlening over de grens. Het ongeval belette de brandweer gelukkig niet om op een pragmatische wijze hulp…

Lees verder

De Strategische Agenda, Continuïteit van de samenleving

Begin 2016 is de Handreiking ‘De Veiligheidsregio bij dreigende verstoring of uitval van vitale voorzieningen voor veiligheidsregio’s en vitale partners’ gereedgekomen. Via interregionale netwerken tussen de veiligheidsregio’s en vitale partners wordt geïnventariseerd aan welke landelijk onderwerpen behoefte is. Dit moet leiden tot een nationaal actieplan. Op 16 mei 2014 stelde het Veiligheidsberaad de Strategische Agenda Versterking Veiligheidsregio’s 2014-2016 vast. Hierin zijn prioriteiten opgenomen voor de veiligheidsregio’s met als doel het tegengaan van maatschappelijke ontwrichting door crisis-en risicobeheersing te versterken. Hiervoor zijn zes projecten ingericht. Op 12 juni 2015 heeft het…

Lees verder

Help! Alarm gaat af in kinderdagverblijf

Het is niet goed gesteld met de brandveiligheid in kinder­dagverblijven in Nederland. Uit een onderzoek in 2011 door het Ministerie van Infrastructuur en Milieu blijkt dat de aandacht voor brandveiligheid te gering is en dat er brand­gevaarlijk materiaal wordt gebruikt of materialen die een obstakel kunnen zijn bij een calamiteit. Uit een bestand van circa vierduizend adressen zijn verspreid over het land 29 kinderdagverblijven bezocht. Meer dan de helft van de loca­ties heeft geen beleid om brandveiligheidsrisico’s te vermin­deren door de keuze van meubilair, stoffering en versiering.

Lees verder

Veiligheid in perspectief  

Al lange tijd wordt er in ons land onderzoek gedaan naar de oorzaken van rampen en ongevallen. Zo ontstond in 1909 de Raad voor de Scheepvaart, in 1931 de Commissie Binnenvaartrampenwet, in 1937 de Raad voor de Luchtvaart en in 1956 de Spoorwegongevallenraad. De raden gaven een onafhankelijk eindoordeel, maar de feitelijke onderzoeken werden door de diverse inspecties van Verkeer en Waterstaat verricht. In de negentiger jaren van de vorige eeuw ontstond steeds meer behoefte aan een onafhankelijk onderzoekinstituut die de onderzoeken in alle sectoren voor haar rekening kon nemen.

Lees verder