Vraag en Antwoord

Ervaringsdeskundigen F r i t s Schut ( K e n n i s c e n t r um Bedrijfshulpverlening N V B ) e n P e t er S c h e p e r s (intensivecareverpleegkundige e n e e r s t e h u l p i n s t r u c t e u r ) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw E H B O / m e d i s c h g e r e l a t e e r d e vragen naar p_schepers@hetnet.nl.

Vraag
De Arbowet verplicht bedrijven een RI&E te houden. Wat is de betekenis van een dynamische RI&E?

Antwoord
Zoals voor alle bedrijfsprocessen is de directie ook verantwoordelijk voor veilige en gezonde arbeidsomstandigheden in het bedrijf. De RI&E is een instrument om op een gestructureerde wijze te zorgen voor een goede arbozorg. De ondernemingsraad (OR)/PVT heeft instemmingsrecht op de manier waarop de RI&E wordt uitgevoerd en op het Plan van Aanpak (WOR, art. 27). Dit wordt doorgaans jaarlijks getoetst. Voor veel bedrijven en instellingen met een beperkte gevaarszetting is zo’n jaarlijkse termijn meer dan voldoende. Anders wordt het wanneer er in een bedrijf processen lopen die continu gepaard gaan met gevaren en risico’s. Voor deze bedrijven moet een RI&E geen eenmalige gebeurtenis zijn, maar zou de RI&E ook een continu proces moeten zijn. Hiervoor is de dynamische RI&E uitgevonden. Met een dynamische RI&E kunnen bedrijven systematischer omgaan met risico’s, de introductie van managementsystemen en cultuurverandering. De gedachte erachter is dat door de RI&E te koppelen aan een managementsysteem, het cultuurveranderingsproces een positieve impuls kan krijgen. Met een dynamische RI&E zijn het uitvoeren van de risico-inventarisatie en -evaluatie, het laten functioneren van een managementsysteem en het werken aan cultuurverandering in samenhang met elkaar te brengen en op te vatten als drie fasen in de groei van een organisatie.

Frits Schut

 

Vraag
Waar wordt second drowning door veroorzaakt?

Antwoord
Dit wordt veroorzaakt doordat het vochtige laagje (surfactans) dat aan de binnenkant van alle longblaasjes zit, wordt beschadigd door in dit geval invloeden van buitenaf, c.q. niet lichaamseigen vocht (bijvoorbeeld zoet of zout water door verdrinking). Dit surfactans zorgt voor zo veel oppervlaktespanning dat de longblaasjes open blijven staan en dat er geen vocht vanuit het lichaam de longblaasjes in kan. Als dit laagje defect is, vallen de longblaasjes samen (atelectase) en loopt er langzaam lichaamseigen vocht de longblaasjes in. In de longblaasjes komt dus (lichaamseigen) vocht te staan. Dit kan ook ontstaan door bijvoorbeeld een longontsteking of een andere ziekte van het lichaam. Dit is een acute medische noodsituatie waar een zeer snelle behandeling moet gaan plaatsvinden. De enige redding is snelle opname op de Intensive Care en beademing door middel van een machine. Daarnaast moet de eventuele ontstekingsreactie worden behandeld met medicatie. De overlevingskans is veelal niet groot en is sterk afhankelijk van de snelheid van handelen en aanpak van het onderliggende probleem. Een dergelijke situatie noemt men ook wel een ARDS (acute respiratory destress syndrome).

Peter Schepers

Related posts