Vraag en antwoord

Ervaringsdeskundigen Frits Schut (Kenniscentrum Bedrijfshulpverlening NVB) en Peter Schepers (intensivecareverpleegkundige en eerstehulpinstructeur) geven praktische antwoorden op prangende vragen! Mail uw BHV/brandpreventievragen naar info@nvb-bhv.nl en uw EHBO/medisch gerelateerde vragen naar p_schepers@hetnet.nl.

V r a ag
Moet e e n BHV-plan of e e n o n t r u i m p l a n d o o r de b r a n d w e e r w o r d e n goedgekeurd?

A n t w o o rd
Bij een BHV-plan hebben we te maken met de uitvoering van de A r b o w e t . Hoewel de A r b o w e t noch het A r b o – besluit iets zeggen over het hebben van een BHV-plan, zal de Inspectie Sociale Zaken en Werkgelegenheid daar wel naar kunnen vragen als ze bij u o p het bedrijf komen. Sowieso is het verstandig in een plan de procedures, taken en bevoegdheden vast te leggen, die een ieder kan nalezen. De terugtredende overheid legt de verantwoordelijkheid al snel bij de werkgever. Op BRZO-bedrijven, waar doorgaans met gevaarlijke stoffen w o r d t gewerkt, is volgens het Arbobesluit in a r t. 2.5c de verplichting een Intern Noodplan te hebben. BHV’ers en andere interne deskundigen zijn verplicht kennis te nemen van het plan. Het Arbobesluit geeft niet aan dat de brandweer t o t die deskundigen behoort. De brandweer komt echter wel nadrukkelijk in beeld bij het verstrekken van een omgevingsvergunning voor een BRZO-bedrijf.
Ontruimplannen liggen wat genuanceerder. In het Bouwbesluit 2012 staat uitdrukkelijk dat bedrijven die verplicht een brandmeldcentrale hebben, o o k verplicht zijn een ontruimalarminstallatie én een ontruimplan te hebben. Het doet daarbij niet t e r zake of de brandmeldinstallatie ook doorgemeld w o r d t aan de Regionale Alarmcentrale van de brandweer. Omdat het uitvoerend gezag van het Bouwbesluit 2012 bij de brandweer ligt, kan de brandweer wel degelijk vragen om goedkeuring. In sommige veiligheidsregio’s gebeurt dat ook. Het is echter geen eenduidig Nederlands beleid.

Frits Schut

 

V r a ag
W a t betekent de t e rm s e c o n d a r y drowning precies?

A n t w o o rd
Letterlijk betekent dit een tweede verdrinking. Dat is precies de reden waarom een (bijna) verdrinkingsslachtoffer altijd snel naar het ziekenhuis moet. Doordat er een ander dan lichaamseigen materiaal in de longen terecht is gekomen, kunnen de longen hier o o k later nog op reageren. D i t kan gebeuren doordat het niet steriele materiaal dat in de longen is gekomen een (ontstekings-) reactie in de longen op kan wekken. In het ergste geval gaat dit gepaard met longoedeem (vocht), wat uiteindelijk kan resulteren in een ARDS (Acute Respiratory Distress Syndrome). Dit is een levensbedreigend ziektebeeld dat tevens inhoudt dat er veel longoedeem ontstaat waardoor ademen zonder ondersteuning onmogelijk w o r d t . D i t ziektebeeld zorgt v o o r problemen waardoor er een Intensive Care-opname noodzakelijk is om overlevingskansen te bieden. D i t d o o r onder andere beademing onder soms hoge druk en veel zuurstof.

Peter Schepers

Related posts